Prevod obchodného podielu

Obchodný podiel v spoločnosti vypovedá o právach a povinnostiach spoločníka, ktoré sa vzťahujú na rozhodovanie o činnosti spoločnosti, na organizovanie a celkový chod spoločnosti. Obchodný podiel spoločníka sa určuje na základe podielu jeho vkladu k základnému imaniu. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje súhrnom peňažných prostriedkov, ktoré do spoločnosti vkladajú spoločníci. Ide o základné imanie, ktoré tvorí časť vlastného imania. Práve z tejto sumy sa vypočítava na základe vkladu každého spoločníka zvlášť, obchodný podiel. V prípade, že spoločník sa rozhodne previesť podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti, môže takto vykonať na základe zmluvy o prevode obchodného podielu a postupov, ktoré stanovuje zákon platný v našej krajine.

uskutočnenie predaja obchodného podielu

Ak by ste s tým mali problémy, chcete predať obchodný podiel, ale odrádzajú vás od toho podmienky, postupy, ktoré nie sú v centre vášho záujmu a pozornosti a radi by ste sa vyhli administratívnej práci s tým súvisiacej, môžete nás kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete na našej internetovej stránke. Sme spoločnosť, ktorá sa špecializuje na pomoc a podporu v podnikaní a obchodovaní v rôznych smeroch a v rôznych odvetviach.

Venujeme sa zakladaniu a predaju spoločností, účtovníctvu daniam, prevodu obchodného podielu, zrušeniu spoločnosti a mnohým ďalším službám. Tím profesionálnych odborníkov v danom odbore sa o všetko postará a so všetkým si poradí. K prevodu obchodného podielu dochádza tromi spôsobmi, čo záleží od konkrétneho prípadu a požiadaviek spoločníka spoločnosti. Postup pri prevode obchodného podielu je štandardný, ak to spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina neustanovuje inak.

znalosť postupov pri prevode obchodného podielu

Predaj podielu v sro 41business.com je ponúkaná služba, ktorú môžete využiť a celý proces si takýmto spôsobom zjednodušiť. Obchodný podiel vyjadruje účasť spoločníka na majetku spoločnosti. Obchodný podiel je jeden vklad spoločníka, ktorý sa môže navýšiť pridaním finančnej čiastky spoločníka do základného imania.